Generelle vilkår (28.12.2020)

Disse vilkårene gjelder for alle brukere som benytter seg av våre tjenester på Lendonomy plattformen. Vilkårene regulerer forholdet mellom Lendonomy AS, org. nr. 921 270 259 («Lendonomy» eller «Selskapet») i egenskap som administrator og låneformidler og bruker på plattformen («Bruker» eller «du»).

OM LENDONOMY

Lendonomy er en låneformidler etter finansforetaksloven av 15. april 2015 § 2-18, og registrert hos Finanstilsynet (www.finanstilsynet.no, Revierstredet 3, 0151 Oslo, Norge). En låneformidler er en juridisk person som ikke opptrer som kredittgiver, men som ledd i sin næringsvirksomhet formidler kredittavtaler mot vederlag.

Lendonomy driver låneformidling gjennom en digital låneformidlingstjeneste i en applikasjon («Plattformen»).

Låntaker og långiver kobles gjennom Plattformen. Låneavtalen inngås direkte mellom låntaker og långiver i et lån. Lendonomy er ikke part i låneavtalen. Beslutning om å yte eller ta opp et konkret lån må treffes av Bruker. Lendonomy har intet økonomisk ansvar for låntakers forpliktelser i et lån formidlet gjennom Plattformen.

REGISTRERING

Bruker må akseptere disse vilkår for bruk av tjenester på Plattformen. Et kundeforhold etableres til Lendonomy som låneformidler og administrator av Plattformen ved registrering av en bruker. Bruker må være over 18 år. Ved registrering er du pliktig til å identifisere deg med gyldig BankID.

Bruker skal ikke være skattepliktig til USA eller andre land utenfor EU/EØS. Bruker skal opptre på egne vegne og oppfylle de vilkår som er stilt etter disse vilkår.

Lendonomy er forpliktet til å gjennomføre en kundekontroll av sine kunder i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. Juni 2018 nr. 23 ("Hvitvaskingsloven") og med tilhørende forskrifter. Du plikter å svare på alle spørsmål og fremlegge all dokumentasjon Lendonomy anser påkrevd som ledd i etterlevelse av regelverket for tiltak mot hvitvasking. Lendonomy har rett til å nekte personer å registrere seg som Bruker av tjenesten på Plattformen, uansett årsak.

INNGÅELSE AV LÅN OG AVTALE

Lendonomy tilrettelegger for at Bruker i egenskap som låntaker kan inngå lån på Plattformen. Lendonomy kan benytte seg av tredjepartstjenester ved kredittvurdering av Bruker. Nærmere instruks for fremgangsmåten for å inngå et lån fremgår på Plattformen. Et standardisert format for låneavtale anvendes. Bruker aksepterer ved registrering av bruker standardisert format for låneavtale. Låneavtalen vil bli utfylt med særskilte avtalte betingelser før låntaker og långiver aksepterer låneavtalen. Inngåtte låneavtaler gjøres tilgjengelig på Brukers dashbord. Bruker bes om å sette seg godt inn i standardformat for låneavtale på forhånd som er tilgjengelig på Plattformen.

NÆRMERE OM UTBETALINGER

Oppgjørsfunksjonen i tjenesten gjennomføres av Neonomics AS (org. nr. 919 041 021), i egenskap som betalingsforetak, herunder betalingsfullmektig. Alle betalinger i forbindelse med et lån foretas som en direkte betaling fra betalers betalingskonto til betalingsmottakers betalingskonto, såkalt betalingsfullmakt-tjeneste. Utbetaling av lånet fra långiver til låntaker forutsetter at långiver har iverksatt en gyldig betalingsordre og at vedkommende har dekning på sin betalingskonto, og tilbakebetaling av lånet forutsetter at låntaker har iverksatt en gyldig betalingsordre og at vedkommende har dekning på sin betalingskonto. Informasjon om utestående lån, avtaler, vilkår, forfallsdato, mv. samt lånehistorikk fremgår på Brukers dashbord.

LÅNGIVERS MAKSIMUM UTLÅN

For å unngå at långiver som yter utlån gjennom Plattformen krysser grensen for å drive konsesjonspliktig utlånsvirksomhet etter finansforetaksloven av 15. april 2015 § 2-1, er det påkrevd at långivers samlede utlån gjennom en eller flere låneformidlingsplattformer ikke overstiger 1 million per år.

LÅNGIVERS AKSEPT

Bruker som ønsker å opptre i rollen som långiver aksepterer og samtykker til ved etablering av kundeforholdet:

 • Det samlede utlån gjennom låneformidlingsplattformene ikke overstiger 1 million kroner per år,
 • Lendonomy har en rett, men ingen plikt, til å begrense långivers utlån via Plattformen, herunder nekte långiver ytterligere utlån,
 • Lendonomy opererer med en standardisert fastrente på lån som formidles gjennom Plattformen, og som fremgår på Plattformen,
 • Hvis låntaker misligholder et lån der långiver er part, slik angitt i låneavtalen, skal Lendonomy ha rett til å sette ut inndrivingen av kravet til et inkassobyrå for videre saksgang på vegne av långiver og i henhold til gjeldende norsk rett og praksis, og.
 • Fullmakten gitt til inkassator.

INNDRIVING

Lendonomy har rett til, men er ikke forpliktet, uten å innhente ytterligere samtykke fra Bruker, å sende krav under en låneavtale som er vesentlig misligholdt til inndriving hos et inkassobyrå, så fremt dette er regningssvarende ut i fra lånets størrelse. Samtykket til inndriving kan ikke trekkes tilbake og gjelder så lenge Bruker er registrert på Plattformen eller er part i en låneavtale. Inkassobyrået skal da ha rett til å sette i verk de tiltak som naturlig har sammenheng med inkassooppdraget, herunder, men ikke begrenset til, å ta ut forliksklage, begjære utlegg, forhandle frem forlik, slette påløpte renter og redusere hovedstol.

BRUKERS ANSVAR

Bruker er ansvarlig for at bruken av tjenestene på Plattformen skjer i henhold til de avtaler og vilkår som gjelder til enhver tid. Bruker er ansvarlig for å gi korrekt og fullstendig informasjon ved registrering av bruker og senere. Bruker skal oppdatere sin profil på Plattformen ved senere endringer i navn, adresse, epost, bankkonto og annen kontaktdata.

Bruker plikter å varsle Lendonomy gjennom Plattformen om:

 • endring i registrerte kundeopplysninger, jf. punkt 2,
 • ved mistanke om at uvedkommende har fått tilgang til Brukers Bank-ID, passord eller annen aktiveringsdata til Plattformen.

Bruker må påse at passord og annen aktiveringsdata til Plattformen oppbevares på en måte som sikrer at uvedkommende ikke kommer i besittelse av slik informasjon. Bruker er ansvarlig for ethvert tap som påføres Bruker selv, selskapene eller tredjepart som følge av at utenforstående anvender Brukers innloggingsinformasjon for tilgang til Plattformen.

Bruker er ansvarlig for eventuelle skattemessige konsekvenser bruk av tjenesten på Plattformen kan medføre for Bruker.

ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

Lendonomy tar ikke ansvar for långivers og låntakers betalingsvilje og evne. Lendonomy er bare ansvarlig for de forpliktelser som uttrykkelig fremgår av disse vilkår. Lendonomy innretter seg etter at den informasjon, samtykke eller annen korrespondanse som Lendonomy mottar fra en Bruker er korrekt, gyldig og ikke senere endret.

Lendonomy har heller intet ansvar når mottatt informasjon fra en Bruker eller en tredjepart videreformidles på Plattformen. Selskapet og Bruker er ansvarlig for sine egne respektive handlinger. Lendonomy er således ikke ansvarlig for skade eller tap forårsaket av en Bruker eller tredjepart. Lendonomy har ikke ansvar for informasjonen som deles av brukere i chatten. Lendonomy er heller ikke ansvarlig for skade eller tap forårsaket av Neonomics.

Lendonomy er kun ansvarlig for direkte økonomisk tap påført Bruker som følge av grov uaktsomhet eller forsett fra Selskapets side, oppad begrenset til et beløp som ikke skal overstige NOK 10 000 per krav, med forbehold for ansvarsfraskrivelsen angitt i disse vilkår og/eller regulert i finansavtaleloven for Låntaker. Lendonomy påtar seg således intet ansvar for indirekte tap. Lendonomy og Neonomics er heller ikke solidarisk ansvarlig for eventuelle tap, og tap oppstått som følge av erstatningsbetingende feil begått av enten Lendonomy eller Neonomics. Krav kan kun rettes mot det selskapet som har begått feilen.

Lendonomy er ikke ansvarlig for tap som forårsakes av endring av lovgivning, myndighetsbeslutninger, flom, krig, opprør, pandemi og naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser utenfor Selskapets kontroll (såkalt force majeure), eller nedetid i offentlig eller privat infrastruktur og kommunikasjonssystemer. Forbeholdet gjelder også ved streik, lockout eller lignende omstendigheter som Lendonomy direkte eller indirekte er part i.

SKADESLØSHOLDELSE OG STRAFFBARE FORHOLD

Bruker plikter å holde Lendonomy skadesløs for alle tap, kostnader og utgifter som påføres Lendonomy grunnet handlinger foretatt av Bruker som er å anse som svik, bedrageri eller forfalskning. Mistanke om straffbare forhold vil bli politianmeldt av Lendonomy.

ENDRING AV VILKÅRENE

Lendonomy kan endre de generelle vilkårene uten forutgående godkjennelse fra Bruker. Det skal alltid skal gis minimum 15 dagers varsling, med unntak der det gjelder lovpålagte varslingsfrister. Bruker vil bli varslet gjennom melding på epost eller dashbordet. Lendonomy anbefaler at Bruker regelmessig undersøker om det er endringer i de generelle vilkårene.

GEBYRER

Kobling av låntaker og långiver er en formidlingstjeneste som Lendonomy tar betalt for, omtalt som et etableringsgebyr. Gebyrer og omkostninger for bruk av tjenesten fremgår av Prisliste tilgjengelig på Plattformen.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Bruk av Plattformen innebærer at Lendonomy vil behandle personopplysninger. Lendonomy har utarbeidet en personvernerklæring som regulerer Lendonomys behandling av personopplysninger. Personvernerklæringen finner du her: https://www.lendonomy.io/privacy-policy

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Plattformen og innholdet på denne eies av Lendonomy eller dennes lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom immaterielle- og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, navn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout, mv. og informasjon om dette ikke får kopieres eller anvendes uten forutgående skriftlig samtykke fra Lendonomy. Bruker forplikter til å holde Lendonomy skadesløs mot krav fra tredjepart som vedrørende Brukers påståtte krenkelse av tredjeparts immaterielle eller andre rettigheter.

OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Bruker får ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser etter låneavtalen uten Lendonomy skriftlige forhåndssamtykke. Lendonomy har rett til å overdra sine rettigheter etter disse generelle vilkår til en annen tredjepart, forutsatt at denne tredjeparten har tillatelse som låneformidler.

KOMMUNIKASJON

All kommunikasjon mellom Lendonomy og Bruker vedrørende tjenesten og Plattformen skjer digitalt og på norsk eller engelsk. Lendonomy vil varsle Bruker på melding på mobil eller annen hensiktsmessig måte som er oppgitt av Bruker. Bruker forplikter seg til å benytte tekstmeldinger som kommunikasjonsmåte og å være tilgjengelig for Lendonomy på registrert mobil, samt akseptere varsling per mobil, heretter omtalt som digitale meldinger. Bruker er forpliktet til å gjøre seg kjent med innholdet i en digital melding som Lendonomy har sendt. Lendonomy anser at sendt melding er mottatt når mottakers server har bekreftet mottakelse av utsendt digital melding.

ANGRERETT

Bruker som er forbruker har rett til å gå fra denne brukeravtalen ved å gi melding til Lendonomy innen 14 dager etter aksept av disse vilkårene.

TERMINERING

Bruker som ikke har forpliktelser ovenfor Lendonomy eller ovenfor annen Bruker og som ikke har lånt ut midler, kan når som helst be om å få slettet sin registrering på Plattformen.

Lendonomy kan etter rimelig varsel slette registrert Bruker dersom det ikke har vært innlogget på Plattformen på minst 12 måneder. Lendonomy kan også terminere kundeforholdet der Bruker ikke godkjenner vilkårene for bruk av tjenesten.

Lendonomy kan umiddelbart heve denne brukeravtale for opptak av nye Lån ved vesentlig mislighold fra Brukers side og/eller stenge Brukers tilgang til tjenesten.

TVISTER

Partenes rettigheter og plikter etter disse vilkårene skal reguleres av norsk lov. Verneting er Oslo tingrett. Klager vedrørende betalingstjenesten kan bringes inn for Finansklagenemnda. Nærmere opplysninger om Finansklagenemnda, herunder hvordan klager kan fremsettes, finnes på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemndas kontaktinformasjon er: Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo.


FULLMAKT TIL LEVERANDØR AV INKASSOTJENESTER

Långiver gir inkassatoren fullmakt til å sette i verk de tiltak som har naturlig sammenheng med inkassooppdraget, herunder ta ut forliksklage og/ eller begjære utlegg. Långiver omtales som Oppdragsgiver i denne fullmakten. Långiver frasier seg muligheten for individuell forfølgning av sitt krav. Det ligger innenfor Inkassators fullmakt å gjøre følgende:

 • Iverksette rettslig pågang (både forliksklage og utleggsbegjæring) uten forhåndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver.
 • Tiltak for å avbryte foreldelse der Inkassator mener det er hensiktsmessig.
 • Inkassator har fullmakt til å slette inntil 100% av påløpte renter og andre gebyrer.
 • I forliksrådssaker har inkassator fullmakt til å fremforhandle forlik i saker der det foreligger fare for økt kostnadsrisiko og/ eller å tape saken.
 • Inkassatoren har fullmakt til å akseptere eller avslå alle forslag til gjeldsordninger på vegne av Oppdragsgiver. Når saken ligger til overvåk, har Inkassatoren fullmakt til å ettergi inntil 50% av resterende hovedstol og eventuelle andre kostnader Oppdragsgiver har risikoen for.
 • Overføre saker til overvåk der Inkassator vurderer dette som hensiktsmessig.
 • Avslutte saker når Inkassatoren vurderer at fortsatt overvåk ikke er hensiktsmessig
 • Oppdragsgiver gir Inkassatoren fullmakt til å gjennomføre analyse på saksporteføljen for uforpliktende tilbud på porteføljekjøp.
 • Oppdragsgiver gir Inkassatoren adgang til å utlevere informasjon om status i inndriving og inkassoarbeidet til Lendonomy for å publiseres på Plattformen i anonymisert form.